Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 


 

 

 

 
 
คณะผู้บริหารนำโดยท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 ช่อง 11 จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 
 โรงเรียนยุวทูศึกษา2 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 

 
 

 

 

 
 

            โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ปีที่ 10 วันที่ 29 มิถุนายน 2558

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยท่านอาคม ริมทอง คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 29 มิถุนายน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนร่วมกับบำเพ็ญกุศลและทำบุญสนับสนุนการจัดการศึกษา และพื่อให้โรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครูให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา

 

 
 
 
   

   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

       วันที่ 26 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมาหลากหลายทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด ศิลปะการแสดง ทางโรงเรียน จัดให้มีพิธีเปิดวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูศึกษา2  โดยท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานพิธี เสร็จแล้วมีการอ่านกลอนทำนองเสนาะพรรณนางานในวันนี้ หลังจากนั้นเป็นการแสดงจินตลีลาเรื่องพระอภัยมณี การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ซึ่งเป็นการเปิดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียน

 

 
 

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมอาคารมัธยม ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2

       คณะผู้บริหารนำโดยท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนาน เป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูและวัฒนธรรมอันดีทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทำมาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณ

 

 
 

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ขอต้อนรับวิทยากรอบรมกิจกรรมวิชาลูกเสือ

     ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ได้รับการอบรมจากท่านวิทยากร อ.สนิท บุญทรง ดร.สุภวัทน์ อารุณและอ.ธนกฤต สิงห์เรือง ได้ให้ความรู้ลูกเสือกองผสมโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 กิจกรรมวิชาลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนา ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ส่งเสริมให้รู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

      เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียนทุก ๆ ปี และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับเกีรยติเข้าร่วมกองลูกเสือร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

 

 

คณะกรรมการมาประเมินสถานศึกษา

ในการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

            คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมวางแผนการประเมินสถานศึกษาในการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สถานศึกษา ทุกระดับ ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการประเมินที่ได้จัดขึ้น ต้องการรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสถานศึกษาและเป็นการรณรงค์ การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน

 

 
 
 
 

 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2528 ณ วัดดงป่าใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

    โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมวัดดงป่าใหญ่วังอ้อ เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด

 

 
กำหนดการจัดกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 Monthly Activities May-June 2015  
 
*หมายเหตุ เข้าค่ายจริยธรรมนักเรียนทุกคนสวมชุดขาวปฏิบัติธรรม/ Student should wear white meditation dress during Meditation Camp  

 
     
 
 
     ท่านอาคม ริมทอง ประธานคณะกรรมการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับการคัดเลือก "ศิษย์เก่าดีเด่น" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เนื่องในงาน "คืนสู่เหย้า เทา-ชมพู ครบรอบ 100ปี" ทั้งนี้ท่านอาคม ริมทองได้สร้างคุณงามความดีและพัฒนาวงการศึกษาจังหวัดอุบลฯ เพื่อเปิดโอกาสความเป็นอัจฉริยะภาพทางด้านภาษา โดยท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านภาษาต่างประเทศพร้อมทั้งปณิธานในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการศึกษาโดยเน้นภาษาเป็นสำคัญเพื่อต่อยอดและการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาศักยภาพของยุวทูตให้ก้าวสู่ความเป็นสากล ท่านเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ต้นแบบผู้บริหาร และความเป็นครูอย่างแท้จริง ทางคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ขอแสดงความยินดีและพร้อมสืบสานปณิธานของท่านพร้อมพัฒนาให้โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ก้าวสู่ระดับสากล  

 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
          คณะผู้บริหาร นำโดย ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 พร้อมคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครอง ณ หอประชุมตึกมัธยม   โรงเรียนยุวทูตศึกษา2ซึ่งทำให้ทราบถึงพัฒนา การด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการประชุม ผู้ปกครองเพื่อพบปะหารือและช่วยกันหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
 

 
   
 
 
YES II : Summer Course 2015 
ภาพบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมซัมเมอร์คอร์สระดับั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ช่วงการเรียนซัมเมอร์คอร์ส สามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่ : https://www.facebook.com/yes2ubon?ref=hl
 

 
   

 
   
 
 
กิจกรรมวันสงกรานต์
   ในวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นำโดย ท่านชนนี ริมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่คณะครู บุคคลากรและนักเรียน พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระและพิธีรดน้ำดำหัว ทางโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการละเล่นสงกรานต์ พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีการเล่นอย่างปลอดภัย การจัดกิจกรรมในบรรยากาศแบบครอบครัว 
 

 
 
YES II : Summer Course 2015 
ภาพบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมซัมเมอร์คอร์สโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ช่วงการเรียนซัมเมอร์คอร์ส ทั้งได้รับความรู้ความสนุก และได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สำหรับโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนและบริการอาหารกลางวันและอุปกรณ์สื่อการสอนอย่างครบครัน 
สามารถชมภาพบรรยากาศได้ที่ : https://www.facebook.com/yes2ubon?ref=hl
 

 
   
โครงการ YES Work Study Tour for Australian Professional Teachers
 

 
 
    งานแสดงมุทิตาจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาทิตย์  กรุณา
    คณะผู้บริหารนำโดยท่านอาคม ริมทองพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ท่านอาทิตย์ กรุณา รองผู้อำนวยการ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 10ปีแห่งความภาคภูมิใจ ท่านคือผู้ให้ ผู้เสียสละ ผู้นำการศึกษา จากวันนั้นถึงวันนี้ อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ครบ10ปี พวกเราจะสานต่อเจตนา จะไม่ท้อต่อสิ่งใหน ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะก้าวไปตามความคิดท่านอย่างมั่นคง 
 

 
     ขอแสดงความยินดีการประกาศคะแนนผลสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนยุวทูตศึกษา 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    เด็กชายชานน วงษ์ทองเหลือ
    เด็กชายอภิธาร ธนันวัชรพล
    เด็กหญิงชุติกาญจน์ สันติวิชัยกุุล
คะแนนผลสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ 95/100
    เด็กชายสุพรรณวิชญ์ ภูสมปอง
คะแนนผลสอบ O-Net คณิตศาสตร์ 85/100
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมEP การันตีด้านภาษา
 
 

 
   
 
 
   ขอแสดงความยินดีกับนายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมศาตร์ ประเภทโควต้าจังหวัด ทางคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของแสดงความยินดีพร้อมทั้งอวยพรในการศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จ  

 
 
 
ขอแสดงความยินดี นักเรียนคนเก่งของเรานางสาวจิรภัทร วงษ์อนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนเบญจะมะ ด้วยลำดับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของการสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการพิเศษอัจฉริยภาพทางภาษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของแสดงความยินดี พร้อมทั้งชื่นชมปีติยินดีพร้อมอวยพรในการศึกษาต่อเพื่อต่อยอดความสามารถทางด้านภาษา เพื่อเป็นการการันตีในความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษา สมกับเป็น " ยุวทูตไทย สู่สากล "
 

 
 
 
 
 
บรรยากาศงาน YES Talent Show 2014 ครบรอบ10ปี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ได้รับเกรียติจากท่านดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยท่านอาคม ริมทอง และคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ร่วมเปิดงานYES Talent Show 2014 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ครูชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรมการจับรางวัล พร้อมทั้งการเดินแบบผู้ปกครองและนักเรียน ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกรื่นเริง เสียงหัวเราะรอยยิ้มทั้งของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับการครบรอบ10ปี ทางโรงเรียนพร้อมจะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา คุณลักษณะอนพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความสามารถเพื่อก้าวสู้ความเป็นสากล   

 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่3และุ6
ได้รับเกีรยติจากท่านประธานนายอาคม ริมทอง และคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้มอบวุฒิบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 พร้อมให้โอวาทและคำอวยพรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษา จริยธรรม การยิ้ม ไหว้ และการบริการสำหรับนักเรียนที่จะก้าวต่อไปสู่คำสำเร็จอีกขั้น 
 

 

ท่าน ดร.สมนึก การีเวท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา2 ได้จัดการอบรมการประเมินการจัดการเรียนรู้คณะครูผู้สอนทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้สอน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัฒกรรม และรูปแบบการสอน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 

 
 

 
 
   
   
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 | เลขที่ 438 หมู่ 15 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000เบอร์โทรศัพท์ 0-45-259656-9,081-913-3061,085-417-3330
©2014 by yes2.ac.th